شمع تولد

شمع های تولد در شکل های زیر ارائه می شود:

  • شمع های کلیسایی

  • شمع ورق طلا

  • شمع عدد