شمع مدادی

شمع های مدادی مجموعه کاریزما کیا در اندازه های دلخواه شما در دو طرح:

   پیچ

  ساده