افتخارات

کارآفرین برتر استان خراسان رضوی در سال ١٣٩٨

edf

تقدیر نامه نمایشگاه بین المللی به مدیریت مجموعه

جواز تاسیس شرکت کاریزما کیا نگین شرق

mef_vivi