شمع با روکش ورق طلا

شمع با روکش ورق طلا

ترکیب ورق طلا در شمع با سیمان

کاری متفاوت و خاص